Nasza strona Główny BIP ESP
Szukaj  
Jesteś w dziale:  
UCHWAŁA Nr XXV/139/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
UCHWAŁA Nr XXV/139/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 listopada 2004 roku
 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz.U.z 2001r  Nr 142 poz.1591/ Dz.U. z 2002 Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806, Dz.U. z 2003 r Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  / tekst jednolity Dz.U. z 2002r  Nr 9, poz.84/, Nr 200,poz.1683, Dz.U.z 2003 r Nr 110,poz.1039,  Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840 Dz. U. z 2004r  Nr 92, poz 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 26 października 2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46,poz. 794  /
 
 
Rada Gminy Przykona zwalnia z podatku od nieruchomości:
 
§ 1
 
1)    budynki  lub ich części wykorzystywane wyłącznie na cele
      zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
2)    budynki  i grunty  wykorzystywane w zakresie ochrony   
      przeciwpożarowej i bezpieczeństwa  publicznego obywateli
     3)  grunty użytkowane  rolniczo  figurujące w ewidencji gruntów jako użytki
     kopalne  i tereny  różne 4)  zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle służące 
          do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz sieci wodociągowych     
           wraz  z hydroforniami
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Przykona.
 
 
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XIV/65/03 Rady Gminy Przykona z dnia
28 listopada 2003r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości za 2004r
 
                                          
                                                             § 4
                                                                                                                                                                                           
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2005 rok.
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/139/04
Rady Gminy Przykona
      z dnia  29 listopada 2004 roku
 
 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
 
Ustawa  o podatkach i opłatach lokalnych w  art. 7 ust. 3 daje możliwość wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niż określonych w ustawie.
Wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie budynków lub ich części wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowi jedną z form pomocy dla mieszkańców gminy.
Rada Gminy zwalnia również  z podatku od nieruchomości:
  • budynki  i grunty  wykorzystywane w zakresie ochrony   
      przeciwpożarowej i bezpieczeństwa  publicznego obywateli,
  • grunty użytkowane  rolniczo  figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalne             i tereny  różne,
  •  budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz sieci wodociągowe  wraz  z hydroforniami .
Powyższe zwolnienia stanowią również pomoc dla podmiotów wykonujących zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego.
Jedną z form pomocy dla mieszkańców gminy jest również zwolnienie z opodatkowania użytków kopalnych i terenów różnych użytkowanych rolniczo.
Zasadnym jest również objęcie zwolnień budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz sieci wodociągowych wraz z hydroforniami.
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Karol Skiba
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (30 / 12 / 2004)
- zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (30 / 12 / 2004)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (30 / 12 / 2004)
Oglądano 3099 razy