Nasza strona Główny BIP ESP
Szukaj  
Jesteś w dziale:  
Uchwała Nr XXVII/151/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku
 
Uchwała  Nr XXVII/151/04
 
Rady Gminy Przykona
 
z dnia  22 grudnia 2004 roku   
 
 
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
 
 
 
 
                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie    gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.21 ust.1 pkt.1, art.109,    art.112 ust.2 pkt.2, pkt.3, art.118, art.124 ust.1, ust.2 pkt.2, ust.3, art.128 ust.2 pkt.1,    art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r    Nr 15 poz.148-tekst jednolity ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
1. Uchwala się dochody budżetu na 2005 rok w kwocie 13.674.459 zł w tym:    
      1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw zleconych gminom w kwocie 640.897 zł,
      2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  bieżących  gmin w kwocie 89.900 zł zgodnie z zalacznik1.pdf do uchwały.  
 
2. Uchwala się wydatki budżetu na 2005 rok w kwocie 15.605.459 zł w tym:
        1) wydatki na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  i na podstawie innych ustaw  640.897 zł zgodnie z załącznik nr 2 do uchwały.         
 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.931.000 zł zostanie pokryty:
        - przychodami z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na kwotę 580.000zł,
        - przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  w Poznaniu  w kwocie 1.375.000 zł.
        - spłata kredytu w kwocie 24.000 zł Przychody  i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Określa się wykaz zadań majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 3.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.000 zł.
§ 4.
1.Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 342.300 zł. 2. Plan dotacji dla poszczególnych instytucji określa załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 5.
 
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody 3.325.000 zł - wydatki     3.325.000 zł Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu  załącznika Nr 6 do uchwały.
 
§ 6.
1.Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu     administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw w kwocie 640.897 zł. 2. Plan finansowy dochodów - odprowadzanych na rzecz  budżetu państwa na kwotę 8.000 zł 
    i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie
    innych ustaw na kwotę 640.897 zł stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.
3. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na
    podstawie innych ustaw na kwotę 640.897 zł stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 7.
 
Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem  Nr 9 do uchwały.
 
§ 8.
 
Określa się prognozę długu na rok 2005 i lata następne w brzmieniu załącznika Nr 10 do uchwały.
 
 
§ 9.
Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 58.500 zł z przeznaczeniem na :
- realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych   w kwocie 2.000 zł, - przekazywanie żywności z posiadanych zasobów na rzecz  GOPS w kwocie 6.500 zł, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w kwocie 50.000 zł.
 
 
§ 10.
 
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków  budżetu między rozdziałami i paragrafami w tym:
     - wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu,
     - ustanawiania nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu za wyjątkiem        kreowania nowych zadań,
2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w ramach działu,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank      wykonujący obsługę budżetu gminy,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 300.000 zł,
5) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek do wysokości  wynikającej z załącznika Nr 3.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (28 / 2 / 2005)
- zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (28 / 2 / 2005)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (28 / 2 / 2005)
Oglądano 3378 razy
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVIII/156/04 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego UCHWAŁA Nr XXVII/155/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona Uchwała Nr XXVII/154/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień . UCHWAŁA Nr XXVII/153/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie " Uchwała Nr XXVII/152/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok Uchwała Nr XXVI/149/04 Rady Gminy Przykona z dnia 10 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok UCHWAŁA NR XXV/148/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009 UCHWAŁA NR XXV / 147/ 04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona Uchwała Nr XXV/146/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Uchwała Nr XXV/145/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok UCHWAŁA NR XXV/144/04 Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. UCHWAŁA Nr XXV/143/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok. UCHWAŁA Nr XXV/ 142/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA Nr XXV/141/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów . UCHWAŁA Nr XXV/140/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 listopada 2004 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok UCHWAŁA Nr XXV/139/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości . UCHWAŁA Nr XXV/138/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr XXIV/137/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego. UCHWAŁA Nr XXIV/136/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu UCHWAŁA Nr XXIV/135/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów. U C H W A Ł A NR XXIV/134/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok. Uchwała Nr XXIV/133/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur Uchwała Nr XXIV/132/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok U C H W A Ł A NR XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego. Uchwała Nr XXIII/130/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona . UCHWAŁA NR XXIII/129/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku" Uchwała Nr XXIII/128/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok Uchwała Nr XXII/127/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok UCHWAŁA NR XXI/126/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2004 roku W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów. Uchwała Nr XXI/125/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona. UCHWAŁA Nr XXI/124/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona. UCHWAŁA Nr XXI/123/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego. Uchwała Nr XXI/122/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Uchwała Nr XXI/121/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok UCHWAŁA Nr XX/120/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka UCHWAŁA NR XX/119/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy UCHWAŁA NR XX/118/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" UCHWAŁA NR XX/117/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona" UCHWAŁA NR XX/116/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona" Uchwała Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie Uchwała Nr XX/114/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok Uchwała Nr XX/113/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok Uchwała Nr XX/112/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała Nr XX/111/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok Uchwała Nr XX/110/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej Uchwała Nr XX /109/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności. Uchwała Nr XX/108/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy. Uchwała Nr XX /107/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie UCHWAŁA NR XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie. UCHWAŁA NR XX/105/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie. UCHWAŁA Nr XVIII/104/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski U C H W A Ł A Nr XVIII/103/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka. Uchwała Nr XVIII/102/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani. Uchwała Nr XVIII/101/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok UCHWAŁA Nr XVIII/100/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok UCHWAŁA Nr XVII/99/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady. UCHWAŁA NR XVII / 98/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 marca 2004 roku W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska . Uchwała Nr XVII/97/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych UCHWAŁA Nr XVII/96/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona. UCHWAŁA NR XVII/95/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004r w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok. Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku. UCHWAŁA NR XVII/90/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. UCHWAŁA NR XVII/89/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 marca 2004 roku W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień . Uchwała Nr XVII/85/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu na 2004r.